Zdania Wydziału Finansów

WYDZIAŁ  FINANSÓW

KOMPETENCJE

Wydział Finansów prowadzi w szczególności sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, sporządza sprawozdania  z realizacji wykonania zadań budżetowych , zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa oraz Powiatu, sprawuje nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych  i  egzekwowaniem  należności  budżetowych.

 

Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

 

I  Piętro pokój nr 17,  tel. 30-31-100  wew.18

Skarbnik Powiatu  

Elżbieta Nowak

e-mail: skarbnik@znin.pl

Pracownicy: 

     

I  Piętro pokój nr 15,  tel. 30-31-100 wew. 15

Inspektor  Elżbieta Daroń  

e-mail: fn@znin.pl

 

Inspektor  Agnieszka Andrzejewska e-mail: andrzejewska.fn@znin.pl
Podinspektor  Monika  Okońska e-mail: m.okonska@znin.pl

I  Piętro pokój nr 16,  tel. 30-31-100  wew. 35 lub 48,  690 075 094

Główny Księgowy Grażyna Szkatulska

e-mail: finanse@znin.pl

Inspektor  Anna Grzewińska

e-mail: grzewinska.fn@znin.pl
 

Inspektor  Marlena Michalczak

e-mail: michalczak.fn@znin.pl

Podinspektor  Katarzyna Murach e-mail: k.murach@znin.pl

II  Piętro pokój nr 31,  tel.30-31-100  wew. 60

Inspektor Kinga Szybczyńska – Kazik e-mail: kazik.fn@znin.pl

Podinspektor  Paulina Gulczyńska 

e-mail: place@znin.pl

Parter - pokój nr 3, tel.30-31-100 wew.42

Kasjer  Iwona  Poznańska 

e-mail: poznanska.fn@znin.pl

 

ZADANIA   WYDZIAŁU   FINANSÓW :

W  zakresie  planowania  i  wykonywania budżetu  Powiatu.

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu Powiatu .
 2. Nadzór na realizacją budżetu.
 3. Opracowywanie wieloletnich planów finansowych.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał zarządu i rady powiatu w sprawie zmian  w budżecie.
 5. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
 6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi.
 7. Przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym o zmianach budżetu.
 8. Sprawdzanie i analiza sprawozdań budżetowych i finansowych składanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
 9. Przekazywanie środków finansowych na realizacje zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i urzędu oraz analiza ich wykorzystania .
 10. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.
 11. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych , bilansu z wykonania budżetu Powiatu, oceny realizacji wykorzystania środków finansowych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.
 14. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu Powiatu.
 15. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie wykonywania budżetu.
 16. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.

W  zakresie  rachunkowości  jednostki   budżetowej.

 1. Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.
 2. Obsługa finansowo-księgowa Starostwa jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów.
 3. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej.
 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów Skarbu Państwa.
 5. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.
 6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji dochodów Skarbu Państwa.
 7. Windykacja należności Skarbu Państwa.
 8. Współdziałanie z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu  w zakresie wykonywania zadań.
 9. Przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji.
 10. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Windykacja  należności  budżetowych .
 12. Rozliczanie inwentaryzacji.
 13. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i sporządzanie deklaracji VAT oraz deklaracji VAT zbiorczych.
 14. Sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i innych świadczeń pracowniczych  .
 15. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS.
 16. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 17. Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.
 18. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 19. Sporządzanie list wypłat diet radnych .
 20. Prowadzenie  obsługi  kasowej.                                                                                                                                                                        
 21. Rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników.
 22. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym i sporządzanie przelewów z przestrzeganiem terminów płatności.
 23. Bieżąca współpraca z bankiem w celu uzgadniania sald na rachunkach bankowych.

W zakresie księgowości pozabudżetowej.

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Prowadzenie księgowości przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 Elektroniczne formularze z ePUAP

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Daroń 19-11-2014 09:13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Daroń 19-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Leszek Tracki - Administrator 20-04-2018 09:06:21