Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczeniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych.

 

Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

 

II piętro

Jarosław Kaszewski – Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości

pokój nr 28, tel. (52) 30 31 100 wew.43,  690 080 095

e-mail: j.kaszewski@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:

 • nadzór merytoryczny prowadzonych spraw i zadań w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 

SPRAWY W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU ORAZ OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

II piętro

Bernadeta Winiecka-Książkiewicz – inspektor

pokój nr 35, tel. (52) 30 31 100 wew.41,  690 075 068

e-mail: b.winieckaksiazkiewicz@znin.pl

Patrycja Antkowiak - podinspektor

pokój nr 35, tel. (52) 30 31 100 wew.41

e-mail: p.antkowiak@znin.pl

Monika Kończal – inspektor

pokój nr 27, tel. (52) 30 31 100 wew.62

e-mail: m.konczal@znin.pl

Realizuje zadania:

 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 • zbywanie, nabywanie, zamiana  majątku  Skarbu  Państwa i majątku Powiatu,
 • dzierżawa, najem, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd majątku Skarbu Państwa i  majątku Powiatu,
 • zabezpieczenie  hipoteczne wierzytelności Skarbu Państwa,
 • wywłaszczanie nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
 • ustalanie wysokości odszkodowań oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznymi prawnym za grunty zajęte  przez  Skarb Państwa i  Powiat,
 • ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości, ewidencja Skarbu Państwa  i  nieruchomości  Powiatu,
 • przejmowanie gruntów,  wyrażenie zgody na zrzeknięcie się prawa własności nieruchomości, 
 • decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 • zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

II piętro

Stanisław Ludkiewicz – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pokój nr 34, tel. (52) 30 31 100 wew.19,  690 075 093

e-mail: s.ludkiewicz@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:

 • weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 

I piętro – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 690 978 010

Hanna Rediger – podinspektor

pokój nr 21,22,23 – tel. (52) 30 31 100 wew.39

e-mail: h.rediger@znin.pl

Anna Chmielewska – inspektor

pokój nr 21,22,23 – tel. (52) 30 31 100 wew.39

e-mail: a.chmielewska@znin.pl

Karol Złotnicki – inspektor

pokój nr 21,22,23 – tel. (52) 30 31 100 wew.29

e-mail: k.zlotnicki@znin.pl

Kamil Ziółkowski – podinspektor

pokój nr 21,22,23, tel. (52) 30 31 100 wew.29

e-mail: k.ziolkowski@znin.pl

Renata Jasiak – podinspektor

pokój nr 21,22,23, tel. (52) 30 31 100 wew.29

e-mail: r.dolata@znin.pl

Emilia Czyżewska – inspektor

pokój nr 24 – tel. (52) 30 31 100 wew. 40

e-mail: e.czyzewska@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:

Gromadzenie i prowadzenie państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego i

kartograficznego z terenu Powiatu Żnińskiego, w tym: 

 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • analiza, ocena, przygotowanie i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • przyjmowanie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie map ewidencji gruntów i budynków w formie numerycznej (cyfrowej),
 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej w formie numerycznej (cyfrowej),
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • wprowadzanie zgłoszonych zmian do części opisowej operatów ewidencji gruntów,
 • aktualizacja bazy danych,
 • sporządzanie i wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy.

 

I piętro

tel. 690 075 035

Jolanta Hilscher – inspektor

pokój nr 25, tel. (52) 30 31 100 wew.25

e-mail: j.hilscher@znin.pl

Patrycja Pierzyńska - podinspektor

pokój nr 25, tel. (52) 30 31 100 wew.37

e-mail: p.pierzynska@znin.pl

Klaudia Zrobek - podinspektor

pokój nr 25, tel. (52) 30 31 100 wew.37

e-mail: k.zrobek@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:

 • Sporządzanie wypisów i wyrysów do celów prawnych oraz innych dokumentów do sprostowania wpisów w księgach wieczystych,
 • wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie kopii map ewidencji gruntów i budynków do celów opioniodawczych
  i innych materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 • sporządzanie i wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy,
 • wydawanie do celów opiniodawczych kopii map: ewidencji gruntów i budynków, sytuacyjno - wysokościowych, zasadniczych i innych materiałów.

 

II piętro – Ewidencja gruntów i budynków

tel. 690 075 027

Jadwiga Szymczak – inspektor

pokój nr 44, tel. (52) 30 31 100 wew. 52

e-mail: j.szymczak@znin.pl

Hanna Rymer – podinspektor

pokój nr 44, tel. (52) 30 31 100 wew. 52

e-mail: h.rymer@znin.pl

Mariola Myszkowska – inspektor

pokój nr 44, tel. (52) 30 31 100 wew. 52

e-mail: m.myszkowska@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:

 • przyjmowanie wniosków, ich rozpoznawanie w sprawach zmian w danych objętych częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie, odrębnie dla każdego obrębu, dziennika zgłoszeń dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zmian,
 • wprowadzanie zgłoszonych zmian do części opisowej operatów ewidencji gruntów,
 • zawiadamianie na piśmie o zmianach w ewidencji gruntów: osób zainteresowanych, organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego,
 • sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją dla powiatu w terminie do 1 lutego każdego roku,
 • wydawanie decyzji dotyczących wprowadzania zmian w ewidencji gruntów.
 • przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów opiniodawczych,
 • sporządzanie i wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy.

 

 Elektroniczne formularze z ePUAP

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Kapczyńska 12-11-2014 10:05:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Julita Kapczyńska 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Leszek Tracki - Administrator 28-09-2018 10:02:23